3 علت اصلی ریزه خواری بعد از عمل اسلیو و راه های پیشگیری از آن