علت اصلی ایجاد عفونت مجاری ادراری + مهمترین روش های درمان و پیشگیری از آن