کلیه نعل اسبی چگونه است؟ علائم، روش های تشخیص و درمان آن