آیا عمل اسلیو درد دارد؟ درد عمل اسلیو چقدر طول می کشد؟